Doprava ZDARMA při nákupu nad 1.000 Kč

Obchodní podmínky

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek (on-line obchodu www.mamstesti.cz (dále jen „obchodní podmínky“) mezi společností SO.nia Europe s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108G, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 07541457 (dále jen „prodávající“) a Vámi (dále jen „kupující“)

  1. Úvodní ustanovení

I.1 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce, a kupující se zavazuje toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v objednávce. 

I.2 Kupní cena zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů bude kupujícímu vždy sdělena před závazným odesláním objednávky. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než si zboží převezme.

I.3 V případě, že kupujícím je fyzická osoba (nepodnikatel) a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je uzavíraná kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou. V ostatních případech se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a neuplatní se ochrana spotřebitele dle příslušných právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

I.4 Specifika spotřebitelských smluv:

- spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (viz článek V. níže);

- spotřebitel má nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců;

- spotřebitel má právo na sdělení informací před uzavřením kupní smlouvy (viz tyto obchodní podmínky a obsah webových stránek prodávajícího); a

- spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.

I.5 Právní vztah založený způsobem dle těchto obchodních podmínek se řídí následujícími dokumenty:

- těmito obchodními podmínkami;

- podmínkami užití webových stránek prodávajícího;

- podmínkami ochrany osobních údajů;

- objednávkou a jejím přijetím prodávajícím; a

- příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

I.6 Nachází-li se bydliště nebo sídlo kupujícího mimo území České republiky, nebo je-li v právním vztahu založeným na základě těchto obchodních podmínek obsažen jiný mezinárodní prvek, kupující bere na vědomí, že se tento právní vztah řídí českým právem. 

I.7 Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením na webových stránkách prodávajícího výslovně potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasí s nimi.

I.8 Znění obchodních podmínek může být měněno či doplňováno, přičemž práva a povinnosti stran kupní smlouvy se budou řídit zněním obchodních podmínek ke dni vzniku kupní smlouvy.

I.9 Kupující je povinen se seznámit s obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

  1. Kupní smlouva

II.1 Webové stránky prodávajícího obsahují seznam zboží včetně popisku hlavních vlastností jednotlivých položek, cenu včetně daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, přičemž se nejedná o návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy dojde výhradně na základě objednávky odeslané kupujícím, jež je prodávajícím přijata.

II.2 Objednávku může kupující podat prostřednictvím webových stránek prodávajícího (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který dle aktuálního obsahu webových stránek prodávajícího dostupný.

II.3 Objednávka zboží musí obsahovat všechny informace předepsané ve příslušném formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a dále kontaktní údaje kupujícího (včetně dodacích a případných fakturačních).

II.4 Před závazným odesláním objednávky kupujícím, bude kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Prodávající tímto výslovně doporučuje kupujícímu zkontrolovat druh zboží, množství zboží, e-mailovou a dodací adresu, neboť se jedná o poslední možnost změny těchto údajů.

II.5 Kupující podá závaznou objednávku stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“, přičemž tímto úkonem kupující potvrzuje, že údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. 

II.6 Prodávající informuje kupujícího o obdržení objednávky zasláním automatického emailu (potvrzení) o doručení objednávky prodávajícímu, přičemž se nejedná se o přijetí objednávky prodávajícím, není-li to v potvrzení výslovně uvedeno.

II.7 Má-li prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky kupujícího, můžeme kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření, přičemž neověřenou objednávku může prodávající odmítnout a hledět tak na ní, jako by nebyla podána.

II.8 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem,  kdy je kupujícímu doručeno přijetí objednávky prodívajícím. Přijetí objednávky bude kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující uhradí celou kupní cenu nebo převezme objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle II.6 výše, případně může po tomto potvrzení následovat samostatně.

II.9 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webových stránek prodávajícího.

II.10 Objednávka, kterou prodávající doposud nepřijal (tj. nebylo kupujícímu zasláno přijetí objednávky dle výše uvedených ustanovení tohoto článku), můžete zrušit e-mailem. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky kupujícím je možné pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud je kupujícím zrušena objednávka zboží, způsobem, kterým nelze od kupní smlouvy odstoupit, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

II.11 Kupní ceny zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách prodávajícího, přičemž slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není na webových stránkách výslovně uvedeno jinak.

II.12 V případě zcela zjevné technické chyby na straně prodávajícího při uvedení kupní ceny zboží na webových stránkách prodávajícího nebo v průběhu objednávání zboží kupujícím, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou kupní cenu, a to ani v případě, že bylo kupujícímu zasláno přijetí objednávky prodávajícím dle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

II.13 Pokud kupní cena uvedená u zboží na webových stránkách prodávajícího nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni kupní smlouvu uzavřít.

II.14 Na kupujícím odeslané objednávky nemá vliv změna kupní ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím, není-li smluvními stranami výslovně sjednáno jinak.

II.15 Kupní smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Kupní smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše kupujícího a její přijetí objednávky prodávajícím.

II.16  Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, není-li smluvními stranami výslovně sjednáno jinak.

II.17 Kupní smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivuje prodávající v elektronické podobě. 

III. Platební podmínky

II.1 Kupní cenu hradí kupující následujícími způsoby:

- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru; nebo

- bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího (pokyny jsou uvedeny v potvrzení objednávky).

- online platbu přes aplikaci Shoptet Pay, taktéž i možnost vrácení platby.

II.2 Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být prodávajícím zpoplatněny, přičemž příslušné poplatky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Kupní cena uvedená v objednávce je cenou konečnou obsahující poplatky související se zvoleným způsobem platby a dopravy.

III.3 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je kupní cena splatná do sedmi dnů od přijetí objednávky prodávajícím dle článku II. výše. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

III.4 Platba zboží je možná v českých korunách (Kč). 

III.5 Prodávající může vyžadovat zálohu na kupní cenu u objednávek s celkovou cenou nad 3.000 Kč.

III.6 Prodávající je dále oprávněn požádat uhrazení celé kupní ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  1. Dodací podmínky

IV.1 Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webových stránkách prodávajícího, přičemž konkrétní způsob dodání zboží si volí kupující v objednávce.

IV.2 Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku kupujícím zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

IV.3 Objednávka obsahuje konečnou kupní cenu včetně nákladů odpovídající zvolenému způsobu dopravy.

IV.4 Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti, zvoleném způsobu dopravy a platby.

IV.5 Zboží, které prodávající má skladem, je zpravidla expedováno do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky prodávajícím (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), resp. od připsání platby na účet prodávající (při bezhotovostní platbě). Zboží je zasíláno společností Zásilkovna a doba doručení po ČR a SR obvykle bývá do 2-3 pracovních dnů.

IV.6 Zboží, které prodávající nemá skladem, je expedováno v nejkratším možném termínu, o kterém je kupující prodávajícím odpovídajícím způsobem informován.

IV.7 Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je kupujícímu zboží doručeno. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží prodávajícím a ani za odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

IV.8 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud kupující zjistí nedostatky, je povinen neprodleně informovat dopravce a prodávajícího. Odmítnutí přijetí zásilky s poškozeným obalem kupujícím není považováno za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží.

IV.9 Okamžikem převzetí zboží (resp. okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil), na kupujícího přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

IV.10 Dojde-li k nutnosti opakovaného doručování zboží z důvodů ležících na straně kujícího nebo dojde-li k nutnosti doručovat zboží jiným než sjednaným způsobem, povinnost uhradit náklady spojené s takovým doručováním nese v plné výši kupující.

IV.11 V případě bezdůvodného nepřevzetí zboží kupujícím má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož na další náklady, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou. Smluvní stran si sjednaly, že takovéto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý započatý den uskladnění, přičemž maximální výše odpovídá částce 500,- Kč nebo kupní ceně dle příslušné kupní smlouvy (dle toho, která z částek je nižší). V takovémto případě má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

V.1 Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední části. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat poštou do sídla prodávajícího, datovou zprávou na adresu prodávajícího či e-mailem na info@mamstesti.cz. Přijetí odstoupení bude prodávajícím bez zbytečného odkladu potvrzeno.

V.2 Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce není kupující povinen zdůvodňovat. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

V.3 V případě poskytnutí jakéhokoli dárku společně se zbožím, jež je předmětem odstoupení dle předchozích odstavců, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a kupující je povinen společně s vraceným zbožím tento dárek prodávajícímu vrátit.

V.4 V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit, mimo jiné, od následujících smluv:

- o dodávce zboží, která byla upravena či založena dle požadavku kupujícího;

- o dodávce zboží, která podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo kupujícím z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V.5 Odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v kamenné prodejně prodávajícího nelze způsobem dle předchozích odstavců, když tyto se výhradně vztahují na kupní smlouvy uzavřené přes prostředky na dálku, tj. e-mailem, telefonicky a prostřednictvím webových stránek prodávajícího. V ostatních případech je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit výhradně z důvodů stanovených občanským zákoníkem.

V.6 Kupující je v případě odstoupení povinen zboží prodávajícímu vrátit, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na adresu sídla prodávajícího. Kupující není oprávněn zboží zasílat na dobírku a prodávající není povinen zboží zasílané na dobírku převzít.

V.7 Kupující je povinen k vrácenému zboží přiložit následující informace/doklady:

- kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží u prodávajícího;

- písemné vyjádření kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy a volbu způsobu vrácení peněz kupujícímu (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka apod.); a

- kontaktní údaje (telefon a e-mail) pro vypořádání odstoupení od kupní smlouvy.

V.8 Prodávající je povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nejdříve však do 7 dnů od vrácení zboží prodávajícímu.

V.9 Kupující má vedle kupní ceny nárok na vrácení nákladů na dodání zboží zpět prodávajícímu, byla-li kupujícím zvolena stejná či levnější metoda dopravy uvedená v příslušné kupní smlouvě.

V.10 Prodávající je povinen kupujícímu zaslat kupní cenu zpět stejným způsobem, jakým tuto od kupujícího přijal, nepožádá-li kupující výslovně v odstoupení od kupní smlouvy jinak. Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovuje kupující souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty.

V.11 Kupující nese náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu prodávajícího, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V.12 Prodávající si vyhrazujeme právo odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:

- technickou chybou byla na webových stránkách prodávajícího uvedena zcela zjevně chybná kupní cena zboží;

- zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí apod.) není možné za původních podmínek dodat;

- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

- stanovených příslušnými právními předpisy.

V.13 Prodávající je povinen kupujícího o odstoupení písemně informovat, přičemž účinnost odstoupení nastává okamžikem doručení kupujícímu. Zcela či zčásti uhrazenou kupní cenu je prodávající povinen v takovém případě vrátit bezhotovostně na účet, ze kterého kupující provedl úhradu, a to do 7 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

  1. Práva z vadného plnění, vzhled zboží a reklamace

VI.1 Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

VI.2 Při uplatňování práv z vadného plnění bude prodávajícím postupováno v souladu s těmito obchodními podmínkami.

VI.3 Vzhled zboží se může změnit v průběhu času bez předchozího upozornění. Změny mohou být dočasného i stálého charakteru, zejména pak změny ve výrobním procesu, provedení materiálu, barevných kombinací, či použitých komponentů. Specifické jsou změny použitého motivu, kdy dochází k použití nejbližší možné varianty barvy. V tomto případě jsou fotografie zboží pouze ilustračního charakteru a podání barev je závislé od koncové zobrazovací technologie. 

VI.4 Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zboží nákupní doklad (faktura, nebo účtenka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, kupní cena, množství). Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Prodávající v záručním listě vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

VI.5 Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

VI.6 Záruční doba je prodávajícím poskytována v délce 12 měsíců, spotřebitelům v délce 24 měsíců. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

VI.7 Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.

VI.8 Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa, e-mail a telefon). Bez výše uvedeného je prodávajícímu znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu, jež je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Kupující rovněž uvede požadovaný způsob vyřízení reklamace.

VI.9 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací apod., které jsou v rozporu přiloženým návodem k použití. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

- mechanickým poškozením zboží;

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem určeno;

- neodbornou instalací, zacházením nebo zanedbáním péče o zboží;

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v přiloženém návodu k použití; a

- zboží, které bylo upravováno kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy.

VI.10 Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

VI.11 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího, jež je spotřebitelem, do 5 pracovních, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupující, jež je spotřebitelem, přičemž takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující, jež je spotřebitelem, má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

VI.12 Prodávající vydá kupujícímu, jež je spotřebitelem, písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

VI.13 Kupující, jež je spotřebitelem, má právo na úhradu nutných nákladů skutečně a účelně vynaložených (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za.

VI.14 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, nevzniká nová plná lhůta, ale pokračuje předešlá. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít.

VI.15 Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

VI.16 V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku 10,- Kč za každý započatý den uskladnění. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

VI.17 Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

VII. Dárkové poukazy

VII. Prodávajícím nabízené dárkové poukazy mají platnost 1 rok od jejich zakoupení, přičemž případná delší platnost je předmětem výslovné dohody prodávajícího a kupujícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění.

VIII.2 Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. 

VIII.3 Kupující je oprávněn své případné stížnosti adresovat na kontaktní e-mail prodávajícího info@mamstesti.cz. Prodávající není ve vztahu ke svým zákazníkům vázán žádnými kodexy chování a ani žádné takové nedodržuje.

VIII.4 Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím, jež je spotřebitelem, spor z kupní smlouvy, který není stranami vypořádán, je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, přičemž kupující, jež je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit toto právo nejpozději do 1 roku ode dne, kdy bylo kupujícím poprvé u prodávajícího uplatněné právo, jež je předmětem sporu.

VIII.5 Při uzavírání kupní smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) nesou každá smluvní strana

VIII.6 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou, datovou zprávou nebo osobním doručením. 

VIII.7 V případě, že se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné, použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. 

VIII.8 Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

VIII.9 Prodávající je provozovatelem internetového obchodu, a tedy i správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”).

VIII.10 Prodávající zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, jakož i dle Podmínek zpracování osobních údajů vydaných prodávajícím.

VIII.11 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.1. 2024.